نهالقیمت فروش شگفت انگیز(تومان)
نهال بید20000
نهال بیدمشک20000
نهال زردآلو40000
نهال به25000
نهال شاه توت30000
نهال عناب40000
نهال زالزالک80000
نهال ازگیل40000
نهال انار40000
نهال انجیر40000
نهال سنجد20000
نهال پسته پایه20000
نهال آلو شرابی25000