نهال قیمت فروش شگفت انگیز(تومان)
نهال بید 20000
نهال بیدمشک 20000
نهال زردآلو 40000
نهال به 25000
نهال شاه توت 30000
نهال عناب 40000
نهال زالزالک 80000
نهال ازگیل 40000
نهال انار 40000
نهال انجیر 40000
نهال سنجد 20000
نهال پسته پایه 20000
نهال آلو شرابی 25000